? 子ども日本語教室
子ども日本語教室イメージ

Sentro sa Pag-aaral ng Wikang Hapon Para sa Kabataan

Ang Sentro sa Pag-aaral ng Wikang Hapon Para sa Kabataan ay isang paaralan para sa mga kabataang may edad na 10 pataas na ang kinagisnang wika ay hindi wikang Hapon. Ang Sentro ay hindi lamang para sa mga kabataan na nagaaral sa kasalukuyan sa elementarya, middle school o high school kundi para rin sa mga kabataang hindi nagaaral o nagiisip pumasok sa paaralan.

Lahat ng aralin sa Sentro sa Pag-aaral ng Wikang Hapon Para sa Kabataan ay pinangungunahan ng mga propesyonal at mga gurong may malalim na karanasan sa pagtuturo.

May limang suportang ibinibigay ang Sentro sa
Pag-aaral ng Wikang Hapon Para sa Kabataan.

Gastusin

Lahat ng pag-aaral sa Sentro sa Pag-aaral ng Wikang Hapon Para sa Kabataan ay libre.

1) Pag-aaral ng wikang Hapon ayon sa antas (pasimula, intermidyet, abanse) sa ilalim ng mga propesyonal na guro ng wikang Hapon
2) Pang-indibidual na kurikulum sa ilalim ng pagtuturo ng mga propesyonal na guro ng wikang Hapon (aritmetika, matematika, Ingles, siyensa, atbp.)
3) Balik-aral bilang paghahanda para sa eksamen upang matangap sa high school (para sa nasa pangatlong taon sa middle school o kabataang may edad na 15 pataas at nagiisp na kumuha ng eksamen para matangap sa high school na Hapon).
4) Pansariling pag-aaral at training (training para sa pansariling pag-aaral para sa paggawa ng araling pambahay, mahihirap na suheto, at mga hindi naiintindihang aralin)
5) Suporta para maka-adjust sa paaralan, suporta upang umakyat ng antas, at pagbibigay ng ibat-ibang mga payo (counseling)

Mga Klase

May apat na uri ng mga klase sa Sentro sa Pag-aaral ng Wikang Hapon Para sa Kabataan Kung saang klase mailalagay ang bata ay base sa resulta ng konsultasyon at eksamen. 。

Maaring pumasok mula minsan hanggang limang beses sa isang lingo.

Pangalan ng KlaseAntasOras ng PagpasokDagdad na Paliwanag
PasimulaUnang Antas sa Wikang Hapon
(Para sa mga hindi nakakasulat at nakakabasa ng Hiragana at Katakana at hindi halos makapagsalita ng Hapon)
Lunes - Biernes
13:10 - 16:00
(Mierkoles - tuwing ikalawang lingo)
*May hatid at sundo mula sa bahay hangang eskuwelahan para sa mga bata.
*Ang mga nagaaral sa isang eskuwelahan ay ibinibilang na pumapasok sa eskuwelahan nila habang sila ay pumapasok sa Sentro sa Pag-aaral ng Wikang Hapon Para sa Kabataan
*Para sa mga kabataang may edad na 10 pataas.
HakbangMababang intermidyet – intermidyet na antas
(Para sa nakakabasa at nakakasulat ng hiragana, katakana at simpleng kanji)
Pangalan ng KlaseAntasOras ng PagpasokDagdad na Paliwanag
HamonMababang intermidyet – intermidyet na antas
(Para sa nakakabasa at nakakasulat ng hiragana, katakana at simpleng kanji. Nakakapagsalita ng simpleng wikang Hapon)
Lunes - Biernes
16:30 - 18:20
(Mierkoles - tuwing ikalawang lingo)
*Para sa mga batang may edad 12 pataas at pumapasok sa isang eskuwelahan
*Ang laman ng mga aralin ay pang-middle school na mga aralin
*Walang hated-sundo para sa mga bata.
Lundag
(Preparasyon para sa eksamen upang matangap sa high school)
Intermidyet – mataas na intermidyet na antas
(Nakakabasa at nakakasulat ng hiragana, katakana, at pang-araw-araw na kanji. Hindi nga nahihirapan sa pang-araw-araw na pakikipagusap sa wikang Hapon pero nahihirapan sa araling pampaaralan.)

Paano mag-apply

1)Tumawag sa Sentro sa Pag-aaral ng Wikang Hapon Para sa Kabataan (Magpareserba ng panayam sa Patnubay (Guidance))
2)Panayam at eksameng pagbubukod (placement test) (Maari lamang na pakisamahan ng magulang o padrino ang bata)
Isumite ang mga papeles ng aplikasyon
3)Batang hindi nagaaral sa kasalukuyan sa isang eskuwelahan
Ipapalam ang klase at ang oras ng pagpasok sa susunod na mga araw
Batang nagaaral sa kasalukuyan sa isang eskuwelahan
Ipapaalam ang klase at oras ng pagpasok matapos makipagayos sa eskuwelahan pinapasukan ng bata
4)Simula ng pag-aaral